Bulletin No.15

PËRMBLEDHJE E REVISTËS NR. 15

Editoriali:

‘Gjeoteknika dhe planifikimi urban dhe mjedisor’ – përgatitur nga Prof. Dr. Luljeta Bozo

Rubrika shkencore:

‘Metodologjia kombëtare për llogaritjen e performancës energjitike në ngrohjen e banesave’ – përgatitur nga Inxh. Gjergji Simaku

Rubrika ‘Punimet e gjeoteknikëve të rinj’:

‘Politikat për zhvillimin e qendrueshëm urban në zonat bregdetare’ – përgatitur nga Egi Bozo

Rubrika ‘Në ndihmë të prodhimit’:

‘Zgjidhja për përforcimin e tokës për projektim në Shqipëri: Reps, rruga Gjirokastër – Tepelenë, Levan’ – përgatitur nga Inxh. V. Rica

Rubrika ‘Informacione’:

 • Pjesëmarrje në konferenca ndërkombëtare:
 1. Maj 2014; Vigo, Spanjë; Konferenca EUROROCK 2014; 2 punime; 6 autorë L. Sharra, S. Allkja, A. Kosho, A. Malaj, L. Harizaj, S. Lamҫe;
 2. Qershor 2014; Strugë, Maqedoni; Simpoziumi i 4 Ndërkombëtar; 1 lektor L. Bozo; 2 punime; 5 autorë E. Myftaraga, O. Koreta, E. Tanku, E. Qerama, E. Xhemalaj;
 3. Shtator 2014; Barcelonë, Spanjë; Konferenca Europiane e Gjeoteknikëve të Rinj; 1 punim; 1 autor E. Bogo;
 4. Shtator 2014; Vienë, Austri; Konferenca e 15 Europiane e Danubit; 1 punim; 3 autorë M. Guri, L. Bozo, S. Allkja;
 5. Shtator 2014; Athinë, Greqi; Konferenca Europiane Jug-Lindore për Tunelet; 2 punime; 8 autorë E. Paҫi, B. Xhongolli, E. Kalluci, A. Malaj, L. Harizaj, S. Lamce, P. Shepeni;
 • Pjesëmarrje në komitete shkencore në konferenca ndërkombëtare:
 1. Simpoziumi i 4 Ndërkombëtar, Maqedoni – L. Bozo
 2. Konferenca e 15 Europiane e Danubit, Vienë – L. Bozo
 3. Konferenca e 16 Europiane e ISSMGE, Edinburgh – L. Bozo
 4. Konferenca Europiane ‘Gjeomjedisi dhe Ndërtimi, Tiranë – L. Bozo (Kryetare e Komitetit Shkencor)
 5. Kongresi i 2-të Ndërkombëtar i Rrugëve, Tiranë – L. Bozo (Kryetare e Komitetit Shkencor)
 • Kurse formimi

10 – 11 Tetor me inxhinierët dhe punonjësit e laboratorit të supqrvizionit të H/C Banjë, me temë ‘Provat e dherave me strukturë të prishur’ (50 faqe material i shkruar)

Të tjera:

Në fushën e edukimit

 • Në /Universitetin Polis janë futur dy lëndë të reja të lidhura me gjëotëknikën (Gjeomjedisi – për studentët e degës së Studimeve Mjedisore; Edukim Mjedisor – për studentët e degës së Studimeve Mjedisore)
 • Janë përgatitur dispensa mësimore për lëndët ‘Gjeomjedis’ si dhe ‘Gjeologji inxhiierike’, nga Prof. Dr. L. Bozo.

Në fushën e kërkimit shkëncor

Po përgatiten dizertacionet e doktoraturës nga:

 1. Shala – Prishtinë, udhëheqës L. Bozo
 2. Shatri, Prishtine, udhëheqës L. Bozo
 3. Bukaҫi, FIN, udhëheqës Th. Korini
 4. Sharra, FIN, udhëheqës P. Hoxha
 5. Luca, POLIS, udhëheqës L. Bozo

Në fushën e thellimit të njohurive dhe specializimit

Në Universitetin POLIS janë mbrojtur disa mikroteza të programit të Masterit ‘Menaxhim Mjedisor Urban’, të cilat ishin të lidhura ngushtë me gjeomjedisin, me autorë S. Lamҫe, B. Koҫi, L. Pacili, D. Deda, V. Kadeshi, S. Neziraj, Xh. Ferro.

Në fushën e bashkëpunimit

 1. SH. GJ ka bashkëpunuar me SH. O. SH. I. K., Shoqatën e Ndërtuesve, Shoqatën e Gjeodetëve, Shoqatën e Arkitektëve, për disa probleme si: hartimin e tarifave të reja në projektim; për kushtet që duhen plotësuar në dhënien e lejeve për supervizim.

Gjithashtu SH. GJ. SH mabn lidhje të forta me ISSMGE europiane dhe botërore.